Privatlivspolitik

INFORMATION OM FORSIKRINGSHUSET DANMARK’S INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

Med denne information vil vi fortælle om hvilke oplysninger vi indsamler om dig og hvad vi bruger dem til. Vi informerer også om retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger og om de rettigheder du har. 

I dette dokument kan du finde oplysninger om 

 • Vores relation til dig – Vi er dataansvarlig  
 • Hvilke oplysninger vi indsamler – Formål og retsgrundlag 
 • Hvem vi videregiver oplysninger til 
 • Sikkerhed 
 • Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger 
 • Dine rettigheder efter Databeskyttelseslovgivningen 

Behandling af personoplysninger er reguleret af EU Persondataforordningen (“Persondataforordningen”) og Databeskyttelsesloven (“Databeskyttelsesloven”) (tilsammen “Databeskyttelseslovgivningen”).  

 1. VORES RELATION TIL DIG – VI ER DATAANSVARLIG 

Forsikringshuset Danmark (herefter “vi” og “os”) yder personlig rådgivning til dig, herunder i forbindelse med rådgivning om samt etablering og vedligeholdelse af personlige forsikringsforhold. Det kan være i relation til forsikringer, som er oprettet via din arbejdsgiver, og i relation til forsikringer og pensioner oprettet af dig selv. 

Vi yder også forsikringsformidlingsydelser til din arbejdsgiver. Forsikringsformidlingsydelser består i at rådgive om, foreslå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af forsikringsaftaler, at indgå sådanne aftaler eller at medvirke til administrationen og opfyldelsen af sådanne aftaler. Vi kan modtage oplysninger om dig fra din arbejdsgiver, i det omfang det er nødvendigt for at levere forsikringsformidlingsydelser til din arbejdsgiver.] 

Vi er dataansvarlig i relation til denne behandling af dine personoplysninger. I pkt. 7 finder du fyldestgørende information om hvordan du kan kontakte os. 

 1. HVILKE OPLYSNINGER VI INDSAMLER – FORMÅL OG RETSGRUNDLAG 

Til brug for vores rådgivning af dig, vil vi indsamle oplysninger om dig. Hovedparten af de oplysninger vi skal bruge, får vi fra dig selv, men det kan også ske, at vi modtager oplysninger fra andre kilder, herunder fra din arbejdsgiver og dit forsikrings- eller pensionsselskab samt med dit specifikke samtykke fra din læge og andre sundhedspersoner.  

De oplysninger vi anmoder dig om at udlevere, kan være af en sådan karakter, at vi i mangel af sådanne oplysninger ikke er i stand til at tilbyde dig rådgivning. 

Vi indsamler og behandler alene dine personoplysninger, såfremt der er hjemmel hertil Databeskyttelseslovgivningen.   

Afhængig af den rådgivningsydelse og bistand vi yder dig kan der være behov for at indsamle og behandle: 

CPR-nr.: Vi vil bede dig oplyse og på særskilt blanket give samtykke til vores behandling af dit CPR-nr. Vi skal bruge det til entydigt at kunne identificere dig over for dit forsikringsselskaber og pensionsselskaber. Ved etablering af forsikring og pension vil vi videregive dit CPR-nr. til de valgte forsikringsselskaber og eller pensionsselskaber. Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke jfr. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 nr. 2.  

Helbredsoplysninger: Vi skal som udgangspunkt ikke bruge helbredsoplysninger om dig. Forsikringsselskaber vil ofte stille krav om at modtage helbredsoplysninger om dig. De vil informere dig særskilt herom. Vi kan bistå dig med at kommunikere dine helbredsoplysninger til selskaber. Undtagelsesvist kan vi have behov for indblik i dine helbredsoplysninger, herunder eventuelle oplysninger om erhvervsevnetab, til brug for vores rådgivning om etablering af forsikringsaftaler, herunder i tilfælde hvor et forsikringsselskab har afvist at antage din forsikringsaftale med henvisning til dine helbredsoplysninger. Vores behandling af dine helbredsoplysninger vil i disse tilfælde altid ske på grundlag af dit specifikke samtykke, som vi vil indhente på særskilt blanket. Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke jfr. Persondataforordningen art. 9 stk. 2 litra a, jfr. art. 6, stk.1 litra a. 

Øvrige oplysninger: Udover de ovenanførte oplysninger vil vi sædvanligvis have brug for at behandle bl.a. følgende kategorier af oplysninger om dig:  

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, telefon og mail. 
 • Oplysninger om dit ansættelsesforhold, herunder stillingsbetegnelse, ansættelsesdato og anciennitet, løn og pensionsbidrag, arbejdssted og eventuel udstationering samt oplysninger om fratræden m.m. 
 • Oplysninger om dine forsikringsaftaler, herunder dækninger, skadeshistorik og aktuelle forsikringsrelevante person eller tingsskader, m.m.,  
 • Oplysninger om anden indkomst, formue og beskatningsforhold samt oplysninger om din civilstand og husstand. Når du giver os oplysninger om din husstand skal du sikre, at de husstandsmedlemmer du giver oplysninger om, er indforstået med videregivelsen, og at de har modtaget kopi af nærværende information. 

Disse oplysninger er nødvendige for at vi kan kommunikere med dig samt administrere og levere vores rådgivningsydelse til dig. Retsgrundlaget for behandlingen er Persondataforordningens art. 6, stk. 1 litra b.  

Vi kan også have brug for at behandle oplysninger om dig og vore aftaler for at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til Bogføringsloven og Hvidvaskloven. Retsgrundlaget herfor er Persondataforordningens art. 6, stk. 1 litra c. 

Endelig kan behandlingen af dine oplysninger være nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, herunder såfremt du eller andre rejser krav mod os. Retsgrundlaget herfor er Persondataforordningens art. 6, stk. 1 litra f) og art. 9, stk.2, litra f). 

Har du særskilt samtykket til at vi må sende dig nyhedsbreve samt oplysninger om andre ydelser behandler vi dine kontaktdetaljer med henblik på at kunne kommunikere med dig. Med henblik på at sikre at Nyhedsbreve og andre markedsføringstiltag har relevans for dig, kan vi målrette vores kommunikation til dig baseret på de øvrige oplysninger vi har om dig og dine pensioner og forsikringer. Retsgrundlaget herfor er Persondataforordningens art. 6, stk. 1 litra a) og litra f). Du kan altid frabede dig at modtage yderligere nyhedsbreve og markedsføringskommunikation. 

 

For at kunne levere forsikringsformidlingsydelser til din arbejdsgiver kan vi have brug for at indsamle oplysninger om dig som ansat i din arbejdsgivers virksomhed, herunder navn og stillingsbetegnelse, køn og fødselsdato, løn, Disse oplysninger vil vi typisk modtage fra din arbejdsgiver. Vi kan også fra din arbejdsgivers pensions-og forsikringsleverandør modtage oplysninger om dit depot og opsparing. Retsgrundlaget herfor er vores legitime interesse i at kunne rådgive din arbejdsgiver jfr. Persondataforordningens art. 6, stk. 1 litra f).] 

Din arbejdsgiver kan videregive dit CPR-nr. til os således at vi entydigt kan identificere dig over pensions- og forsikringsselskabet, jfr. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.] 

Såfremt vi senere måtte ønsker at behandle dine personoplysninger til andre formål end det til hvilket personoplysningerne blev indsamlet, vil vi forud for den videre behandling give dig oplysninger om det andet formål, herunder retsgrundlaget for behandlingen.  

 1. HVEM VI VIDEREGIVER OPLYSNINGER TIL 

Vi videregiver dine personoplysninger til de valgte forsikrings- og pensionsselskaber i forbindelse med din respektive din arbejdsgivers etablering, ændring, administration og ophør af forsikring og pensionsforholdet samt i forbindelse med bistand i skadestilfælde og andre pensions og forsikringsrelevante begivenheder. 

Dine personoplysninger kan endvidere blive overført til leverandører, samarbejdspartnere eller andre tredjeparter, der behandler data på vegne af os. Ved brug af sådanne databehandlere sikrer vi, at der indgås et kontraktretligt aftaleforhold, hvorefter databehandleren alene må behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruks, og som kræver, at databehandleren etablerer tilstrækkelige organisatoriske og sikkerhedsmæssige sikkerhedsforanstaltninger.  

Vi overfører kun personoplysninger til databehandlere uden for EU og EØS såfremt, der konkret er stillet passende garantier for, at der er etableret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, herunder i form af EU kommissionens modelaftaler om dataoverførsler. 

 1. SIKKERHED 

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Databeskyttelseslovgivningen.  

 1. HVOR LÆNGE VI OPBEVARER DINE OPLYSNINGER 

Personoplysninger slettes når der ikke længere er et sagligt formål med fortsat opbevaring.  

Under normale omstændigheder vil der 5 år efter, at vores rådgivningsrelation til dig, hhv. din arbejdsgiver er afsluttet, ikke længere være et sagligt formål med fortsat opbevaring af personoplysninger, men vi kan konkret træffe beslutning om længere opbevaring såfremt vi vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til vores muligheder for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare os mod retskrav.  

 1. DINE RETTIGHEDER 

Når vi behandler oplysninger om dig, har du en række rettigheder i Databeskyttelseslovgivningen. I dette afsnit vil vi fortælle dig, hvilke rettigheder du har og hvordan du kan gøre brug af dem.  

 1. Ret til indsigt  

Du har ret til at bede os om information om blandt andet, hvilke kategorier af personoplysninger vi har om dig og til hvilke formål vi behandler dem, de modtagere eller kategorier af modtagere som oplysningerne er eller vil blive videregivet til, oplysning om hvorfra oplysningerne stammer m.m. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.  

Du kan se mere om din indsigtsret i Persondataforordningens art. 15. 

 1. Ret til berigtigelse  

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.  

Du kan se mere om din ret til berigtigelse i Persondataforordningens art. 16. 

 1. Ret til sletning  

I nogle tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. 

Du kan se mere om din ret til sletning i Persondataforordningens art. 17. 

 1. Ret til at begrænse behandlingen til opbevaring   

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.   

Du kan se mere om din ret til begrænsning i Persondataforordningens art. 18. 

 1. Ret til dataportabilitet  

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til, hvis det er teknisk muligt, at få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig.  

Du kan se mere om din ret til dataportabilitet i Persondataforordningens art. 20. 

 1. Ret til indsigelse  

Du har til enhver tid ret til, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler og behandler. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, og forudsat indsigelsen er berettiget, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling. Du har en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til brug for direkte markedsføring. 

Du kan se mere om din indsigelsesret i Persondataforordningens art. 21. 

 1. Ret til at tilbagekalde samtykke  

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde ikke længere vil være i stand til at yde dig den fornødne rådgivning. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom. 

I nogle tilfælde vil vi kunne fortsætte behandlingen af dine personoplysninger, uanset at du tilbagekalder dit samtykke. Det vil være tilfældet, hvis der foreligger et andet grundlag for behandlingen end samtykke. 

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på Info@fhdk.dk 

 1. Ret til at klage  

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby, over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00. 

 1. Hvordan du gør brug af dine rettigheder 

Hvis du ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, bedes du kontakte os på info@fhdk.dk 

 1. HVORDAN DU KAN KONTAKTE OS 

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller ønsker du at udnytte en eller flere af dine rettigheder som beskrevet i pkt. 6 kan du henvende dig til os: 

Forsikringshuset Danmark 

CVR-nr 37773719 

 

Lautruphøj 5-7 

Info@fhdk.dk 

51914040 

Hold dig opdateret

Hold dig opdateret på det nyeste inden for forsikringer og hvordan vi kan være behjælpelige.